Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

 

28/2008.(II.28.) sz. képviselő-testületi határozat

 

                                    Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Kistérségi Társulási Tanács CD képeslapok

elkészíttetésével kapcsolatos ajánlatát és az alábbi döntés hozta:

                                

1./ A képviselő testület egyetért 5 db CD megvásárlásával 12.000.-Ft. vételárért és tudomásul veszi, hogy ezzel  az önkormányzat  felkerül a vállalkozó internetes honlapjára.

 

                                   Határidő:        értelemszerűen

                                   Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző