Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

29/2008.(II.28.) sz. képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta Bodonyi Zoltánné Gomba, Dózsa Gy. u. 9. szám alatti lakos telekmegosztás iránti kérelmét és az alábbi döntést hozta

 

                        1./        A képviselő-testület a 962/8. hrsz.-ú magán használatú út mentén 1,5 méteres sáv közterülthez való csatolásával hozzájárul a telek

megosztáshoz. 

Határidő:        értelemszerűen

                                   Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző