Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. január 10.-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén 8 igen szavazattal,  ellenvélemény nélkül meghozta az alábbi határozatot:

 

 

2/2008./I.10./ sz. Önkormányzati képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2006. évi normatíva elszámolás módosításáról szóló előterjesztést és a következő határozatot hozta:

 

1./ A Képviselő-testület részben fogadja el a Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága 1513/1/2007. iktatószámú felhívásában az Igazgatóság által megállapított mutatókat, illetve elszámolható támogatás/hozzájárulás összegeket.

 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban hivatkozott felhívás alapján elkészült önreviziós adatlap nem vitatott tételeinek megfelelő,

 

a)   jogtalanul igénybe vett összeget a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01031496 számú (önkormányzatok előző évi elszámolásai) számlára,

b)   késedelmi kamatot a 10032000-01034073 számú (Kincstár helyi önkormányzatok kamatbefizetései) számlára,

c)   jogtalan igénybevételi kamatot a 10032000-01034073 (Kincstár helyi önkormányzatok kamatbefizetései) számlára történő átutalásáról, a kamatterhek csökkentése érdekében haladéktalanul gondoskodjon.

 

3./  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vitatott tételek esetében haladéktalanul kezdeményezzen egyeztetést a Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság Államháztartási Irodájával. Felhatalmazza továbbá a Képviselő-testület a polgármestert, amennyiben az egyeztetés eredményeként az önkormányzatnak fizetési kötelezettsége áll fenn, annak teljesítésére, a további jogtalanul igénybe vett összeg, késedelmi kamat és jogtalan igénybevételi kamat átutalásáról is gondoskodjon.

 

4./  A Képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármester a soron következő képviselő-testületi ülésen adjon tájékoztatást az önkormányzat 2006. évi beszámolójának módosításáról, s az annak következtében szükséges intézkedések megtételéről.

 

5./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a normatíva visszavonásra vonatkozó felelősség megállapítására irányuló szükséges intézkedést tegye meg.

 

Határidő: a          2./ pont tekintetében 2008. január 11.

                             3./ pont tekintetében értelemszerűen

4./ pont tekintetében a 2008. évi munkaterv szerinti első képviselő-testületi ülés

                             5./ pont tekintetében értelemszerűen

Felelős:                Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                                                           Lehota Vilmos                       Kósa Erzsébet Anikó

                                                             polgármester                           szervezési előadó

                                                                                                               jegyző helyett