Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

30/2008.(II.28.) sz. képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete Kósa Erzsébet Anikó jegyző kinevezését a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 11/B §-ában írtak betartása mellett a próbaidő eltörlésével módosította.

Határidő:        értelemszerűen

                                   Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző