Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

31/2008.(II.28.) sz. képviselő-testületi határozat

 

1.        Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Monort Gombával összekötő közút melletti  szemét eltávolítása érdekében keresse meg Monor Város Önkormányzatát.

2.        A Képviselő-testület felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy két hét elteltével -a hatékony intézkedés elmaradása esetén-  tegyen bejelentést  környezet szennyezés okán a a Közép-Dunavölgyi Környezetvédelmi Hatósághoz.

                                  

Határidő:        értelemszerűen

                                   Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző