Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

 

 

32/2008. (III.13.) sz.  Képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő Testülete megtárgyalta a „Balesetveszélyes csomópontok átépítésének társfinanszírozására kiírt pályázaton való részvételre vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta:

 

1./   Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a GKM megbízásából a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ által a „Balesetveszélyes csomópontok átépítésének társfinanszírozására” kiírt pályázaton való részvételt.

 

2./ Gomba Község Önkormányzata a „Gomba 3112. jelű és a 3113 jelű összekötő utak kereszteződése csomópont felújításra a pályázatot benyújtja.

 

3./   A Képviselő-testület a szükséges pénzbeli önerőt fejlesztési hitelből, 11,2 M forint összegben biztosítja, az útépítésre előirányzott céltartalék terhére.

 

4./   A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a műszaki megvalósíthatósági tanulmányterv elkészítésére vonatkozó tervezési szerződés aláírására 500.000.- forint + ÁFA tervezői díj meghatározásával.

 

                                          Határidő:   szerződéskötés tekintetében azonnali

                                                            pályázatbenyújtás tekintetében 2008. március 31.

Felelős:     Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző