Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

33/2008. (III.13.) sz.  Képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő Testülete megtárgyalta a Kutya Mentsvár Állatotthon Alapítvány támogatására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta:

 

1./      A képviselő-testület A Kutya Mentsvár Állatotthon Alapítvány 2008. évi működését 90.000.- Ft, azaz kilencvenezer forinttal támogatja.

 

2./      A képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 5/2008. (II.14.)  sz. rendelettel módosított 3/2008. (I.31.) sz. rendelet kiadási előirányzaton belül dologi jogcímen szereplő 140.000.- forintból 90.000.- forintot non-profit szervezetek támogatása címén átcsoportosít.

 

3./      A képviselő-testület a 2./ pontban meghatározott 140.000.- forint előirányzatból fennmaradó 50.000.- forintot 10.000.- forinttal az általános tartalék terhére kiegészíti a Szomorú Szív Állatmentő Szolgálattal kötött vállalkozói szerződésben rögzített díj kiegyenlítésének fedezetére.

 

4./      A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás átutalásáról gondoskodjon.

                                         

Határidő:        azonnali

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző