Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

34/2008. /III.27./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

 

                                   Gomba Község Önkormányzatának Képviselő Testülete megtárgyalta a helyi kegyeleti szolgáltatásról szóló tájékoztatót és azt elfogadta.

                       

                                   Határidő:        értelemszerűen

                                   Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző