Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

35/2008. /III.27./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

 

                        Gomba Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi kegyeleti szolgáltatások ellátására nyílt pályázat kiírását

határozza el.              

 

                        Határidő:        értelemszerűen

                        Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző