Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

 

 

 

36/2008. /III.27./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 35/2007. (III.1.) sz. határozatban rögzített bérleti díj felülvizsgálatára irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta

 

1.        A Képviselő-testület a Tápióvölgye Vadásztársaság részére az önkormányzat tulajdonát képező

0382/7 hrsz-ú 0,8 ha. területű,

0400/2 hrsz-ú 0,2 ha. területű,

0400/3 hrsz-ú 0,7 ha. területű,

0400/4 hrsz-ú 0,1 ha. területű,

0402/2 hrsz-ú 0,3 ha. területű,

0402/3 hrsz-ú 0,2 ha. területű,

0402/4 hrsz-ú 0,4 ha. területű,

0402/9 hrsz-ú 0,1 ha. területű

ingatlanok bérleti díját 2008. évre vonatkozóan 28.000.- Ft összegben határozza meg.

2.        A Tápióvölgye Vadásztársaság a bérleti díj összegét 2 egyenlő részletben köteles megfizetni, az I. félév időarányos bérleti díját 2008. március 31-ig, a II. félévi díjat 2008. szeptember 30-ig.

3.       A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy 2008. októberi ülésén a bérleti díj 2009. évre vonatkozó összegének megállapítására tegyen javaslatot.

 

Határidő: azonnali és 2008. október 30.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző