Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 1 ellenvéleménnyel az alábbi határozatot hozta:

 

 

37/2008. /III.27./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a könyvtárhasználati szabályzatot.

 

                   Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a könyvtárhasználati szabályzatot a  módosítási javaslatnak megfelelően fogadta el.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző