Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. január 10.-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén 8 igen szavazattal,  ellenvélemény nélkül meghozta az alábbi határozatot:

3/2008. /I.10./ sz. Önkorányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

                        1./        Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a mindenkori költségvetésben a Gomba Református

                                   Egyházközséggel a közoktatási feladatellátásban történő közreműködésre vonatkozó megállapodás V. fejezet 4.

                                   pontja alapján biztosított előirányzat erejéig kezességet vállal az Egyházközségnek a Dél-Pest Megyei Takarékszö-

                                   vetkezetnél a KMOP-2007-4.6.1 számú „ Közoktatási Intézmények beruházásának támogatására „ elnevezésű pályázathoz

                                   szükséges hitel, illetve hitelígérvény megszerzése céljából.

 

                        2./        A képviselő-testület felkéri a Gombai Református Egyházközség képviselőjét, hogy a 620/2. hrsz-ú terület tulajdonjogának rende-

                                   zésére tegyen ajánlatot.

 

                                    Határidő:  azonnali

                                    Felelős:     Lehota Vilmos polgármester

                                                           Lehota Vilmos                       Kósa Erzsébet Anikó

                                                             polgármester                           szervezési előadó

                                                                                                               jegyző helyett