Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. április 14.-én megtartott rendkívüli ülésén 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

 

 

 

 

 

41/2008. (IV.14.) sz. képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a Gomba, Bercsényi utcában 50 méter hosszan

a partfal megerősítéssel egyetért.

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a  partfal pályázathoz szükséges tervek elkészítésével a GEOTESZT Kft.-t bízza meg.

A tervezési díjat: 300.000.-Ft. + ÁFA összegben az általános

tartalék terhére biztosítja.

 

Határidő:         értelemszerűen

Felelős:            Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző