Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

42/2008. /IV.24./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót és azt elfogadta.                            

 

                          Határidő:      értelemszerűen

                          Felelős:         Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző