Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

43/2008. /IV.24./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

                                  

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására vonatkozó javaslatot, illetve a független könyvvizsgálói jelentésben foglaltakat és a következő határozatot hozta:

 

1./ A képviselő-testület Gomba Község Önkormányzata 2007. évi költségvetési beszámoló jelentésének szakértői véleményezéséről és könyvvizsgálatáról készült független könyvvizsgálói jelentésben foglaltakat tudomásul vette.

 

2./  A képviselő-testület utasítja a polgármestert, és felhívja a jegyző figyelmét, hogy a hiányosságok felszámolása érdekében a szükséges intézkedéseket tegyék meg.

 

3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített pénzforgalmi jelentés, egyszerűsített könyvviteli mérleg, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás Belügyi Közlönyben és Cégközlönyben történő megjelentetéséről gondoskodjon.

 

Határidő: az 1-2. pont tekintetében azonnali

                 a 3./ pont tekintetében 2008. május 30.

Felelős:     Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző