Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

44/2008. /IV.24./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

                                  

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2008. évi költségvetési előirányzatainak módosítására vonatkozó javaslatot, és az alábbi határozatot hozta.

 

  1. A képviselő-testület  az alábbiak szerint egyetért a bevételi- és kiadási előirányzatok módosításával.

 

 

Bevételi

Kiadási

 

 

előirányzat változása

 

Szennyvízelvezetés és kezelés   

 

 

 

        Beruházások

 

-8 000

 

Önkormányzati igazgatási tevékenység

 

 

 

        általános tartalék

 

+1 330

 

        Beruházás

 

+3 000

 

        közalkalmazottak jubileumi jutalma

 

+928

 

        munkaadókat terhelő járulékok

 

+297

 

        Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átadás  

 

+787

 

        dologi kiadások 

 

+158

 

Települési hulladék kezelés

 

 

 

       működési bevétel

+3 000

 

 

       dologi kiadás

 

+4 000

 

       Beruházás

 

+500

  1. A képviselő-testület felkéri a polgármestert az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II.01.) sz. rendelet módosításának előkészítésére.

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző