Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

45/2008. /IV.24./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

                                  

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás és munkaszervezete működéséről szóló beszámolót és azt elfogadta.

 

                    Határidő: értelemszerűen

  Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző