Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

46/2008. /IV.24./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

                                  

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által elkészített gyermekjóléti és családsegítő feladatok 2007. évi ellátásáról szóló beszámolót és azt elfogadta.

 

                    Határidő: értelemszerűen

  Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző