Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

47/2008. /IV.24./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

                                  

1.      Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gólyafészek Óvoda intézményi minőségirányítási programjának beszámolóját és azt elfogadta.

2.      A képviselő-testület köszönetét fejezi ki az előterjesztőnek és az előkészítőnek a minőségirányítási programban végzett munkájáért.

 

                   Határidő: értelemszerűen

 Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző