Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 2 tartózkodással támogatta tovább tárgyalásra a szerződés tervezetet.

 

48/2008. /IV.24./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

                                  

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a háziorvosi és fogorvosi feladatellátásra kötött szerződések módosítására irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület elvi hozzájárulását adta a határozat 1. és 2. sz. mellékletei alapján a szerződés tervezetekre irányuló további tárgyalásokhoz.

2.      A képviselő-testület a polgármestert a tárgyalások folytatására felhatalmazta, s a soron következő ülésre az előterjesztések előkészítésével megbízta.

 

Határidő:        2008. április 30.

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző