Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

49/2008. /IV.24./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

                                  

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Dr. Schidt György és Dr. Somogyi Rozália rezsi költség térítési kötelezettség törlésére benyújtott együttes kérelmét és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a kérelem elbírálását a szerződés-tervezet ismételt tárgyalásához kapcsolódóan a soron következő ülésre halasztotta, melyről a napirend tárgyalása során jelenlévő érintetteket szóban hirdetett határozatában tájékoztatta.

 

Határidő:        2008. április 30.

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző