Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

4/2008. /I.31./ sz. képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat közoktatási feladatellátásában közreműködő Gombai Református Egyházközség számára a vonatkozó megállapodás V. fejezet 4./ pontja alapján igényelt fejlesztési célú pénzeszköz átadásra vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

 

1./ A Képviselő-testület a Gombai Református Egyházközség fenntartásában lévő Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény számára a 2008. évi költségvetésében fejlesztési célú pénzeszköz átadása jogcímen 5.107 e Ft-ot biztosít a becsatolt 2008. évi beruházási tervben rögzítettek megvalósítása céljából.

2./  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodásban foglaltaknak megfelelően a támogatás átutalásáról havonta, a tárgyhónap 5. napjáig gondoskodjon, és a január hónapra eső időarányos részösszeg átutalásáról a február havi esedékességkor intézkedjen.

3./ A Képviselő-testület felhívja a támogatásban részesülő fenntartót, hogy az átadott pénzeszköz felhasználásáról a megállapodásban foglaltak alapján legkésőbb 2008. december 31-ig nyújtson be elszámolást a támogató önkormányzat részére.

Határidő: 2008. február 5. és folyamatos

                 a 3./ pont tekintetében 2008. december 31.

Felelős:     Lehota Vilmos polgármester

 

                                                           Lehota Vilmos                       Kósa Erzsébet Anikó

                                                             polgármester                           szervezési előadó

                                                                                                               jegyző helyett