Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

50/2008. /IV.24./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

                                  

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Dr. Somogyi Rozália rezsi költség fizetési kötelezettség felfüggesztésére irányuló szóban előterjesztett kérelmét és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület Dr. Somogyi Rozália kérelmének helyt adva –a 2007. január 17-től hatályos szerződés 5./ pontja alapján megállapított- s a rezsi költség térítési kötelezettségét 2008. április 1-i hatállyal az együttes kérelem tárgyában hozott döntés meghozataláig felfüggeszti.

 

Határidő:        2008. április 30.

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző