Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

51/2008. /IV.24./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

                                  

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Faluház 2007-es év rendezvényeiről, azok költségeiről és a 2008-as év terveiről szóló beszámolóját és azt elfogadta.

 

      Határidő: értelemszerűen

      Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző