Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

52/2008. /IV.24./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

                                  

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a kegyeleti közszolgáltatás pályázati felhívásának elfogadására előterjesztett javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A képviselő-testület a köztemető kegyeleti közszolgáltatás keretében történő üzemeltetése érdekében a határozati javaslat 1. sz. mellékleteként szövegezett pályázati felhívás közzétételét hagyja jóvá.

2.      A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati felhívásnak az önkormányzat hirdetőtábláján és hivatalos honlapján történő közzétételéről, a Csiperke soron következő számában, illetve a kábeltelevízióban történő megjelentetéséről.

3.      A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy  a Mészáros Terézia temetkezési vállalkozóval érvényben lévő vonatkozó megállapodás felmondásáról 2008.09.30.-i hatállyal intézkedjen, a vállalkozót tájékoztassa a képviselő-testület döntéséről.

 

Határidő:        1. pont tekintetében azonnali,

2. pontban foglaltak esetén 2008. április 30., kivéve a Csiperkében történő megjelenést, mely tekintetében a május hónapban megjelenő példány lapzártájának időpontja

3. pont tekintetében 2008. április 30.

            Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző