Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

53/2008. /IV.24./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

                                  

 

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére vonatkozó előterjesztést és a bérleti díjak mértékét az alábbiak szerint határozza meg:

 

1.         A képviselő-testület a Civilház bérleti díját

a)         24 órás időtartamra 10.000.- Ft-ban,

b)         napközbeni igénybevétel esetén 7 órától 22 óráig terjedő időtartamon belül óránként 400.- Ft-ban, de minimum 3.000.- Ft-ban határozza meg.

 2.        A képviselő-testület a Faluház bérleti díját

a)         24 órás igénybevétellel 15.000.- Ft-ban,

b)         napközbeni igénybevétel esetén 7 órától 22 óráig terjedő időtartamon belül óránként 1,000.- Ft-ban, de minimum 7.000.- Ft-ban határozza meg.

 3.        A képviselő-testület a Főzőkonyha bérleti díját

a)         24 órás igénybevétellel 15.000.- Ft-ban,

b)         napközbeni igénybevétel esetén 7 órától 22 óráig terjedő időtartamon belül óránként 1,000.- Ft-ban, de minimum 7.000.- Ft-ban határozza meg.

c)         amennyiben a bérlő a Főzőkonyhán a meleg étel készítését is igényli, a bérleti időtartamon belül Főzőkonyhán tartózkodó és ott munkát végző közalkalmazottak időarányos illetményének megtérítésére is köteles.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző