Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

54/2008. /IV.24./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

                                  

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete ismételten megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft által 2007-ben a csatorna beruházás átadás-átvételének szabályszerűségi vizsgálatáról készült belső ellenőri jelentést és az alábbi határozatot hozta:      

 

A képviselő-testület utasította a polgármestert, hogy a soron következő testületi ülésre a belső ellenőrzés összefoglaló megállapításai alapján készítsen egy műszaki tárgyú tájékoztatót, amelyben a képviselő-testület egyebek mellett információt kap a tervezett illetve a tényleges bekötésekről, továbbá a rákötések műszaki akadályairól.

 

            Határidő: értelemszerűen

            Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző