Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

55/2008. /IV.24./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

                                  

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Gólyafészek Óvoda intézményvezetőjének a nyári takarítási szünet időpontjának meghatározására vonatkozó javaslatát, és az alábbi határozatot hozta:          

          

1.                   A Képviselő-testület a Gólyafészek Óvoda 2008. évi nyári takarítási szünetének időszakát 2008. július 7-től augusztus 8-ig határozza meg.

2.                   A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről határozati kivonat formájában az intézményvezetőt tájékoztassa, s takarítási szünet időtartamának hirdetmény útján történő közzétételéről a község honlapján és a polgármesteri hivatal hirdető tábláján gondoskodjon.

3.                   A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt, hogy az érintett szülőket a határozatban foglaltakról tájékoztassa, továbbá a 2009. évi nyári takarítási szünet jóváhagyását a 11/1994. (VI.8.) 2. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 2009 januárjában megtartásra kerülő ülésre terjessze elő.

 

Határidő: azonnali és  2008. december 31.

Felelős:   2. pont tekintetében a polgármester

               3. pont esetén Dr. Zimonyi Károlyné intézményvezető

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző