Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

56/2008. /IV.24./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

                                  

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Gólyafészek Óvoda intézményvezetője által az óvodai beiratkozás időpontjára tett javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1./     A képviselő-testület az óvodai beiratkozás időszakait

                 2008. május 13-án      800-tól 1600 óráig,

                 2008. május 14-én      800-tól 1600 óráig,

                 2008. május 15-én      800-tól 1600 óráig,

                 2008. május 16-án      800-tól 1600 óráig határozza meg.

 

2./     A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatról a Gólyafészek Óvoda intézményvezetőjét tájékoztassa, és a beiratkozás időpontjának a Községháza hirdetőtábláján történő kifüggesztéséről, illetve az önkormányzat honlapján történő megjelentetéséről gondoskodjon.

 

Határidő: azonali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző