Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

58/2008. /IV.24./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

                                  

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a pénzügyi bizottság elnöke által a polgármester egyéb juttatásaira vonatkozó javaslatát és az alábbi határozatot hozta.

 

1.      A képviselő-testület a polgármester egyes juttatásait a polgármesteri hivatal közszolgálati dolgozóira érvényesen megállapított Egységes Közszolgálati Szabályzat rendelkezéseinek figyelembe vételével állapítja meg.

2.      A képviselő-testület a polgármesterre a szabályzat hatályát abban az esetben terjeszti ki, ha a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről, és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Pttv.) a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra a Ktv. rendelkezéseinek alkalmazását írja elő.

3.      A képviselő-testület a polgármester részére a polgármesteri hivatal cafeteria szabályzatával összhangban annak 2.1 pontja alapján állapítja meg az éves keretösszeget,

4.      A képviselő-testület az éves keretösszeg felhasználására vonatkozó szabályokat a hivatal közszolgálati dolgozóira vonatkozó cafetéria szabályzat rendelkezéseinek  alapul vételével és annak betartásával rendeli el.

5.      A képviselő-testület a juttatások összegének utalványozásával a pénzügyi bizottság elnökét bízza meg.

 

Határidő: folyamatos

Felelős:     Szegedi Csaba a pénzügyi bizottság elnöke

 

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző