Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

59/2008. /IV.24./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

                                  

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta Pete Levente Gomba, Deési Pál u. 1. szám alatti lakos telekmegosztás iránti kérelmét és az alábbi döntést hozta:

 

1.      A képviselő-testület a 731/2. hrsz.-ú lakóházzal beépített telek minimum 500 m2-re történő megosztáshoz hozzájárul 

2.      A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.

 

Határidő:        2008. április 30.

                                   Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző