Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás  nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

5/2008. /I.31./ sz. képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2008. évi munkatervre vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1./ A Képviselő-testület a 2008. évi munkatervét a határozat 1. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadta.

Határidő: értelemszerűen

Felelős:      polgármester, jegyző

 

                                                           Lehota Vilmos                       Kósa Erzsébet Anikó

                                                             polgármester                           szervezési előadó

                                                                                                               jegyző helyett