Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

60/2008. /IV.24./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

                                  

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Pest megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány felhívása alapján a szociális-karitatív gyermeküdültetés szervezéséről szóló tájékoztatóját, és az alábbi döntést hozta:

 

1.      A Képviselő-testület támogatja a Pest megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány „Először a Balatonnál” mottójú szociális-karitatív gyermeküdültetésének szervezését.

2.      A képviselő-testület 4 gombai gyermek táboroztatásának költségéhez járul hozzá összesen 60.000.- Ft összegben az általános tartalék terhére.

3.      A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Alapítvány Pest megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány által rendelkezésre bocsátott adatlap kitöltéséről, és benyújtásáról gondoskodjon.

4.      A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a javaslattevő oktatási intézményt, a családgondozót és az érintett gyermekek szüleit értesítse.

 

Határidő:        2008. április 30.

                                   Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző