Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

61/2008. /IV.24./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

                                  

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta Dobai Viktor és felesége gombai lakosok életjáradéki szerződés megkötése iránti kérelmét és az alábbi döntést hozta:

 

1.      A képviselő-testület Dobai Viktor és felesége Gomba, Bajcsy-Zs. u. 4. szám alatti lakosok életjáradéki szerződés megkötése iránti kérelmét támogatja 

2.      A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 10/2008. (III.28.) sz. rendelet 1. sz. mellékletében elfogadott szabályzat rendelkezéseinek betartásával a szerződés megkötése iránt a szükséges intézkedést tegye meg.

Határidő:        2008. április 30.

                                   Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző