Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

62/2008. /IV.24./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

                                  

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta Juhász Gábor, budapesti lakos telekvásárlás iránti kérelmét és az alábbi döntést hozta:

 

1.      A képviselő-testület a gombai 1278 hrsz-ú 140 m2 alapterületű ingatlant 40.000.- Ft-os vételáron értékesíti Juhász Gábor, budapesti lakos részére.

2.      Az adás-vételi szerződéssel kapcsolatos költségek az 1.6 pontban meghatározott vevőt terhelik.

3.      A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlan adás-vételére vonatkozó szerződést az önkormányzat képviseletében aláírja.

 

Határidő: 2008. május 31.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző