Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

63/2008. /IV.24./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

                                  

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat létszámkeretének és a 2008 évi költségvetésben biztosított  személyi juttatás előirányzatának módosítására irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta.

1.      A Képviselő-testület támogatja a jegyző munkáltatói jogkörben tervezett döntését, s a polgármesteri hivatal szervezeti térképében megjelenő szervezési előadói álláshelyen közszolgálati jogviszony keretében a részmunkaidős nyugdíjas munkavállaló 2008. május 1-ei hatállyal történő kinevezésének vonzataként jelentkező személyi juttatás előirányzatot 659 eFt összegben, és a hozzá kapcsolódó munkaadót terhelő járulék összegét 200 eFt-ban az általános tartalék terhére biztosítja.

2.      A Képviselő-testület hozzájárul 2008. július 1-ei hatállyal a polgármesteri hivatalnál 1 fő karbantartó munkakör kialakításához úgy, hogy az az önkormányzat jóváhagyott létszámkeretében növekedést nem eredményez. Az egy státusz elvonása a közhasznú létszám csökkenését vonja maga után. A döntés költségvetési előirányzatokra gyakorolt hatásaként kiadási előirányzat változtatása nélkül a működési célú támogatás értékű bevétel jogcímen 3223 eFt-ról 2967 eFt-ra módosítja a bevételi előirányzatot.  

3.      A Képviselő-testület a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján 2008. április 25-ei hatállyal részmunkaidős nyugdíjas munkavállalóként közalkalmazotti jogviszonyba, határozott időre, 2008. december 31-ig a polgármesteri hivatal főzőkonyháján lévő munkahelyre szakács munkakörbe kinevezi Varga Dezső Gomba, Kölcsey u. 21.  szám alatti lakost.  Varga Dezső kinevezésével egyidőben illetményét a C besorolási osztály 14. fizetési fokozat alapján az alábbiak szerint állapítja meg:

Garantált illetménye:             53.800.- Ft

Munkáltatói döntésen

Alapuló illetményrész:            6.200.- Ft

Illetmény kerekítve

Mindösszesen:                       60.000.- Ft

 

4.      A Képviselő-testület a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján 2008. április 25-ei hatállyal részmunkaidős nyugdíjas munkavállalóként közalkalmazotti jogviszonyba, határozott időre, 2008. december 31-ig a polgármesteri hivatal főzőkonyháján lévő munkahelyre konyhalány munkakörbe kinevezi Molnár Ferencné Gomba, Rákóczi u. 21. szám alatti lakost.  Molnár Ferencné kinevezésével egyidőben illetményét a B besorolási osztály 13. fizetési fokozat alapján az alábbiak szerint állapítja meg:

Garantált illetménye:             52.000.- Ft

Illetmény kerekítve

Mindösszesen:                       52.000.- Ft

 

5.      A képviselő-testület az 1. és 3-4. pontokban rögzített közalkalmazotti és köztisztviselői kinevezések vonzataként jelentkező személyi juttatás előirányzatot 661 eFt összegben, és a hozzá kapcsolódó munkaadót terhelő járulék összegét 201 eFt-ban az általános tartalék terhére biztosítja.

6.      A 3. és 4. pontban rögzített közalkalmazotti kinevezéshez kapcsolódó  személyi juttatás és a hozzá kapcsolódó munkaadót terhelő járulék költségvetési előirányzatként nem tervezett összegét a képviselő-testület az általános tartalék terhére biztosítja.

7.      A képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a soron következő előirányzat módosítás során az 1-6. pontban hozott döntések költségvetési kiadási előirányzatokat érintő változásait hajtsa végre, s szükség szerint az önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletében meghatározott létszámot módosítsa.

 

Határidő:        2008. április 30.

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző