Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

64/2008. /IV.24./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

                                  

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a HÖF CÉDE pályázati lehetőséget és a Bercsényi utcai partfal támfalas megerősítésére az alábbi döntést hozta:

1.      A képviselő-testület a Bercsényi utcai támfal elkészítésére a HÖF CÉDE pályázat benyújtását támogatja.

2.      A képviselő-testület a pályázathoz szükséges saját erőt a költségek 30 %-ig, legfeljebb 6.000.000.- Ft összegben biztosítja a fejlesztési céltartalék terhére.

3.      A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Határidő:        2008. május 15.

                                   Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző