Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

65/2008. /IV.24./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

                                  

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta Gyáli patak vízgyűjtő területére készítendő tanulmány szükségességét és az alábbi döntést hozta:

1.      A képviselő-testület támogatja a környezetvédelmi hatástanulmány elkészítését és a hozzá kapcsolódó monitoring rendszer kiépítését.

2.      A képviselő-testület a tanulmány elkészítésének arányos költségeit vállalja, a monitoring rendszer kiépítésének és üzemeltetésének költségeit a szennyvíztisztítás költségei között javasolja érvényesíteni.

 

Határidő:        2008. április 30.

                                   Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző