Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

66/2008. /IV.24./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

                                  

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Vis Maior pályázati lehetőséget és az Ady Endre utcai pinceomlás miatti útbeszakadás helyreállítására az alábbi döntést hozta:

1.      A képviselő-testület az Ady Endre utcai útbeszakadás helyreállítására a VIS MAIOR pályázat benyújtását támogatja, a pályázathoz szükséges saját erőt a költségek 30%-ig, legfeljebb 1.200.000.-Ft. összegben biztosítja a fejlesztési céltartalék terhére.

2.      A képviselő-testület megbízza Dura László okleveles bányamérnököt a pályázat terveinek elkészítésével 100.000.- Ft. bruttó megbízási díj ellenében.

3.      A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előkészítési szerződések aláírására és a pályázat benyújtására.

 

Határidő:                    értelemszerűen

                                   Felelős:                       Lehota Vilmos polgármester

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző