Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

 

67/2008. /IV.24./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

                                  

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati utak használatának korlátozását és az alábbi döntést hozta:

1.      A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy indokolt esetben a súlykorlátozást rendeljen el az önkormányzat tulajdonában lévő úton, illetve utakon.

 

Határidő:        értelemszerűen

                                   Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző