Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

68/2008. /IV.24./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

                                  

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta Rubóczkiné Kovács Krisztina kérelmét és az alábbi döntést hozta:

1.      A képviselő-testület Rubóczkiné Kovács Krisztina kérelmének részben helyt ad és a nyomott rendszerű rákötések esetén a bekötés anyagköltségét a Szennyvízkezelés szakfeladaton (901116) a „mélyfekvésű lakások szennyvízelvezetésének megoldása” dologi előirányzat terhére átvállalja.

 

Határidő:                    értelemszerűen

                                   Felelős:                       Lehota Vilmos polgármester

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző