Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

69/2008. /IV.24./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

                                  

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a 2008. évi eb összeírás költségeinek átvállalására vonatkozó indítványt és az alábbi döntést hozta:

1.      A képviselő-testület a 2008. évi eb összeírás költségeinek finanszírozására pótelőirányzatként  174.000.- Ft összeget biztosít.

2.      A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a soron következő előirányzat módosításakor az általános tartalék terhére a személyi juttatás előirányzat 132.000.- Ft-tal, míg a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 42 ezer forinttal növelje meg, a szakfeladatonkénti bontásnál ezt az állategészségügyi szakfeladaton jelenítse meg. 

 

Határidő:        2008. június 30.

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester 

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző