Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

70/2008. (IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat

 

                                   Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

                                   Horváth Jánosné Gomba, Akácfasor u. 87. szám alatti lakos

                                   rendkívüli átmeneti segély kérelmének visszavonása miatt

                                   a végzés kibocsátásához hozzájárul.

 

                                   Határidő:        értelemszerűen

                                   Felelős            Lehota Vilmos polgármester

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző