Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

71/2008. /V.29./ sz. Önkormányzati képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzata módosításának jóváhagyására előterjesztett javaslatot és az alábbi határozatot hozta.

 

1.      A képviselő-testület Gomba Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata III. fejezet 3.2.2 pontjának módosítását 2008. július 1-i hatállyal az alábbiak szerint hagyja jóvá:

 

3.2.2 A költségvetési szerv

      jóváhagyott létszámában

      szereplő egyéb bérrendszer

      hatálya alá tartozó munkakörök    IX.       Takarító I.

                                                                        (részmunkaidős munkavállaló)

X.                Takarító II.

                                                                        (részmunkaidős munkavállaló)

XI.             Karbantartó

 

2.      A képviselő-testület Gomba Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata III. fejezet 3.3 pontjának módosítását 2008. június 1-i hatállyal az alábbiak szerint hagyja jóvá:

 

3.3 Munkaidő és annak

      dokumentálása                        A Hivatal köztisztviselőinek munkaideje heti 40 óra, mely a Ktv. 39. § (1) bekezdésétől eltérően hétfőn, kedden és csütörtökön 800 órától 1630 óráig, szerdán 800 órától 1800  óráig, pénteken 800 órától 1230 óráig tart.

A köztisztviselők jelenléti íven jegyzik munkába érkezésük és távozásuk időpontját. Napközben a munkahelyről eltávozást a jegyző, távollétében a helyettesítésére jogosult köztisztviselő engedélyez.

 

3.      A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a módosítások SZMSZ-en történő átvezetéséről gondoskodjon.

 

4.      A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ügyfélfogadás rendjének megváltozásáról a lakosságot hirdetmény útján, illetve az önkormányzat honlapján és a Csiperkében történő megjelentetéssel tájékoztassa.

 

Határidő:              2008. május 30.

Felelős:                 Kósa Erzsébet Anikó jegyző

                             Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző