Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

72/2008. /V.29./ sz. Önkormányzati képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testület megtárgyalta a község egészségügyi alap- és szakellátásáról szóló beszámolót és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A képviselő-testület elfogadja a 2007. évi fogászati, háziorvosi és védőnői tevékenységről készült beszámolót, és köszönetét fejezi ki az egészségügyi szférában Gombán dolgozók egész évi munkájáért.

2.      A képviselő-testület a védőnői szolgálat számára a jogszabályi előírásban szereplő minimumfeltétel teljesítése érdekében az általános tartalék terhére 90 ezer Ft összegben  biztosítja a kiadási előirányzatot a védőnői program beszerzéséhez.

3.      A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az előirányzat módosítása érdekében a szükséges intézkedést tegye meg.

 

Határidő:        2008. június 30.

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző