Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

73/2008. /V.29./ sz. Önkormányzati képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta

az egészségügyi szerződések elfogadására  irányuló javaslatot és az alábbi

határozatot hozta.

 

            1./        A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a háziorvosi

                        és a fogorvosi feladatellátásra a módosításokkal előkészített szerződéseket

                        az önkormányzat nevében aláírja.

 

            2./        A Képviselő-testület az egészségügyi szolgáltatók részére a megbízási szer-

                        ződés 5. sz. mellékletében meghatározott rezsi költségtérítést és takarítási

                               hozzájárulás költségét 2008. június 01-től 30.000.-Ft összegben határozza

                        meg.

 

            3./        Amennyiben az 1./ pontban meghatározott szerződést a polgármester az

                        egészségügyi szolgáltatókkal további egyeztetési igény miatt nem tudja alá-

                        írni, úgy 2008. június 01-től a szolgáltatók kötelesek a hatályos szerződésben

                        foglaltak alapján a bruttó 30.000.-Ft összeget megfizetni.

 

4./        A Képviselő-testület a SOM-KE Dental KFt által befizetett rezsi költség

            előlegét a 2./ pontban meghatározott fizetési kötelezettségbe beszámítani

            rendeli.

 

Határidő:        2008. június 30.

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző