Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

74/2008. /V.29./ sz. Önkormányzati képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati ingatlanvagyon-kataszter felülvizsgálatára tett javaslatot és az alábbi határozatot hozta.

 

1.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az „Első lépés” 2007 Kft-vel szerződést kössön a a község kataszteri adatbázisának felmérése, felfektetése, a pénzügyi analitikai egyezőség felállítása érdekében. 

 

2.      A képviselő-testület az 1. pontban meghatározott feladat szolgáltatásvásárlással történő ellátásának díjazására az önkormányzati igazgatási tevékenység megnevezésű, 751 15 3 számú szakfeladaton 320 ezer Ft kiadási előirányzatot biztosít az általános tartalék terhére

 

3.      A képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a soron következő előirányzat módosítás során az 1-6. pontban hozott döntések költségvetési kiadási előirányzatokat érintő változásait hajtsa végre.

Határidő: 2008. június 30.

Felelős:     Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző