Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

75/2008. /V.29./ sz. Önkormányzati képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gólyafészek Óvoda maximális gyermeklétszám túllépésének  engedélyezésére előterjesztett javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a  Gólyafészek Óvoda fenntartója felhatalmazza a polgármestert, hogy nyújtson be kérelmet az Oktatási Hivatalhoz, hogy a 2007/2008-as tanévben engedélyezze a Gólyafészek Óvodában (Gomba, Bajcsy-Zs. u. 6. szám) a maximális létszám 20 %-kal történő túllépését.

 

Határidő:        2008. június 15.

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző