Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

76/2008. /V.29./ sz. Önkormányzati képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

                        Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta

                        a Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kérelmét és az

                        alábbi határozatot hozta:

 

1./        A Képviselő-testület a Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat részére 15.000.-Ft összeget biztosít a nyári gyermektábor szervezéséhez. az általános tartalék terhére, eszközbeszerzésre.  

 

Határidő:        2008. június 30.

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző