Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

77/2008. /V.29./ sz. Önkormányzati képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

                        Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta

                        a polgármester júniusi szabadságigényét és az alábbi döntést hozta:

 

                        A képviselő-testület a polgármester június havi szabadságát 2008. június 10.

                        napjától 2008. június 17. napjáig ( hat munkanap ) engedélyezi.

 

Határidő:        értelemszerűen

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző